LYRIC

Translation in parenthesis

Verse
Oluwa l’Olusoaguntan mi laye yio
(The Lord is my shepherd in this world)

 • Emi ki yoo s’alaini ohun to dara
  (I shall not lack any good thing)

O mu mi dubule ni papa oko tutu
(You made me to lie down in green pastures)

 • O fun mi n’itura okan lat’ori ite
  (You restored my soul)

O mu mi lo n’ipa ona ododo,
(You lead me in the path of righteousness)

Nitori or-u-ko-Re wa l’enu mi
(For Your name’s sake)

Nitooto bi mo ti le rin lafonifoji
(Though I walk through the valley of the shadow of death)

 • Iwo ki yoo fi mi si le fun ‘ sa oku
  (You will never leave me for the grave)

 

Chorus
Ogo Re
(Your Rod)
………………………….Ogo Re
…………………………. (Your Rod)

Ati opa Re
(And Your staff)
…………………………. Opa Re
………………………….(Your staff)

Won tu mi ninu Oluwa tun nbo mi
(They comfort me, and God feeds me)
…………………………. O mbo mi
………………………….(You feed me)

O fi mi yangan l’oju ota mi o
(You showcase me before my enemies)
…………………………. Ota mi
………………………….(My enemies)

Tabili mi kun fun, ounje ayo ounje emi
(My table is full of joy and spiritual food)

 

Verse
O da ororo ayo si mi l’ori o
(You anointed my head with oil)

 • Ago mi si ng san f’ore ofe
  (My cup runs over-full of grace)

Ire ati ayo yoo ma te le mi lehin
(Surely goodness and mercy shall follow me)

 • Tit’akuko yoo ko lehin omokunrin
  (Till the son of man breathes his last)

Emi yoo si maa gbe ile Oluwa titi lai,
(I will dwell in God’s house forever)

Nibe ni ayo onigbagbo wa o
(Therein lies the joy of believers)

Ile to dara to kun fun wara at’oyin o o
(Home filled with milk and honey)

 • Paradise, ile ayo ilu ogo
  (Paradise, a house of joy and glory)

 

Chorus
Ogo Re
(Your Rod)
………………………….Ogo Re
…………………………. (Your Rod)

Ati opa Re
(And Your staff)
…………………………. Opa Re
………………………….(Your staff)

Won tu mi ninu Oluwa tun nbo mi
(They comfort me, and God feeds me)
…………………………. O mbo mi
………………………….(You feed me)

O fi mi yangan l’oju ota mi o
(You showcase me before my enemies)
…………………………. L’oju Ota mi
………………………….(Before my enemies)

Tabili mi kun fun, ounje ayo ounje emi
(My table is full of joy and spiritual food)

 

Bridge
E yin Oluwa,
(Praise the Lord)
…………………………. Enyin Oluwa
…………………………. (Praise the Lord)
Onigbagbo aye
(Believers on earth)
…………………………. Gbogbo onigbagbo aye
…………………………. (All believers on earth)
Tori p’Oluwa seun,
(Because of God’s goodness)
…………………………. Oluwa seun l’aye wa
…………………………. (God has been good to us)
A o ma f’iyin fun
(We will hail Him forever).
…………………………. F’iyin f’Olu orun
…………………………. (Hail the God of Heaven)
Ma a se gbagbe ore Oluwa
(Forget not the Lord’s goodness)
…………………………. Iwo okan mi
…………………………. (O my soul)
Iwo okan mi
(O my soul)
…………………………. E yin O Oluwa
…………………………. (Praise the Lord ye people)

E ma yin Oluwa, orile ede gbogbo
(Praise the Lord all nations)
…………………………. Orile ede gbogbo
…………………………. (All ye nations)
F’iyin fun Oluwa okan mi
(Bless the Lord o my soul)

Nitori anu Re, duro! Titi! Lailai!
(Because His mercies endure forever)

 

Chorus
Ranti pe erupe lasan lo je
(Remember you’re from dust)

Imi Oluwa lo gbe o duro o
(God’s breath gave you life)

Se bi ologbon omo, ko f’imo ore han
(Be wise and be grateful)

F’ope fun Baba, tinu tinu re
(Give thanks to the Father wholeheartedly)

 

Verse
Oju kan lo duro si to ng wo ise eda,
(You watch the deeds of man from Your throne)

Emi aimore lo gbile ninu wa
(Ingratitude has consumed our hearts)

A dabi itana eweko igbe ti o gbile
(We’re like flowers of the field)

Iji fe koja lo, o dohun igbabge
(The wind passes over it and it vanishes)

 

Chorus
Ranti pe erupe lasan lo je
(Remember you’re from dust)
…………………………. Erupe lasan, ha!
…………………………. (Mere dust)
Imi Oluwa lo gbe o duro o
(God’s breath gave you life)
…………………………. Duro o
…………………………. (‘gave you life)
Se bi ologbon omo, ko f’imo ore han
(Be wise and be grateful)
…………………………. Jowo f’ope Fun
…………………………. (Please glorify Him)
F’ope fun Baba, tinu tinu re
(Give thanks to the Father wholeheartedly)

 

Verse
Olorun iyin duro de O ni si oni,
(Praise awaits You, O God, in Zion)

Ati si O la o mu ileri ife
(And to You the vow shall be performed).

Oluwa Olorun mi
(O Lord my God)

Nigba mo ro ohun gbogbo pin,
(When I lost hope)

T’igbagbo mi saki
(And my faith dwindled)

Iwo ko fi mi s’ile,
(You did not forsake me)

Bi itana ipado, o to mi s’ona
(Like the Lilly of the valley, you lit my path)

Olorun mi, Iwo l’emi yoo ma yin
(O Lord my God, You alone will I serve)

 

Bridge
Gba’yin mi Baba gb’ope mi
(Take glory Father, accept my thanksgiving)
…………………………. Gbo’pe mi
…………………………. (Accept my thanksgiving)
Gb’ope mi, t’ewo gba iyin mi
(Accept my thanksgiving, be glorified)
…………………………. Gba iyin mi
…………………………. (Be glorified)
Ojojumo l’ore Re si mi, Ose
(You bless me daily, and I thank You)
…………………………. O seun
…………………………. (Thank You)
Hallelujah o, s’Oba eri
(Hallelujah to God Almighty)

(Instrumental Interlude)
Mo ti ni Jesu l’ore
(I have found a friend in Jesus)

He is a mighty God
– – He is a mighty God
Yahweh is a mighty God
– – He is a mighty God
El-Shaddai is a mighty God
– – He is a mighty God
All power bow before Him
– – He is a mighty God
Everybody bow before Him
– – He is a mighty God
Every kneel must fall before Him
– – He is a mighty God

Elohim is a mighty God
– – He is a mighty God
Adonai is a mighty God
– – He is a mighty God
Authorities bow before Him
– – He is a mighty God
Oso, Aje bow before Him
– – He is a mighty God
Ogbanje bow before Him
– – He is a mighty God
All demons bow before Him
– – He is a mighty God

Jehovah is a mighty God
– – He is a mighty God
Our God is a mighty God
– – He is a mighty God
The I AM is a mighty God
– – He is a mighty God
He sits enthroned in majesty,
– – He is a mighty God
Making unquestionable decisions.
– – He is a mighty God
Righteousness and Justice are the foundations of His throne
– – He is a mighty God
Pure light surrounds Him
While the earth is His footstool,
– – He is a mighty God
Your ways Oh Lord are surely not our ways
– – You are a mighty God
Roots of evil hearken to His voice
– – He is a mighty God
Heavy hearts don’t be troubled
– – He is a mighty God
He is bigger than all your problems
– – He is a mighty God
He is bigger than any mountain
– – He is a mighty God
He is able to do and undo
– – He is a mighty God

 

Chorus
Ati damilare, Modupeoluwa,
(I am vindicated, Thank You Lord)

O bunkum Ola mi, tori pe O femi
(He keeps blessing me, because He loves me)

 

Verse
Ati damilare o, mo-du-pe-ee,
(I am vindicated, Thank You Lord)

Iyanuoluwa po laye mi o, mo ki p’O seun
(God’s wonders in my life are numerous, I thank Him)

 

Chorus
Ati damilare, Modupeoluwa,
(I am vindicated, Thank You Lord)

O bunkun Ola mi, tori pe O femi
(He keeps blessing me, because He loves me)

 

Call & Response
Tori pe O fe mi
(Because He loves me)
— tori, pe O femi
(because He loves me)
Nitori pe O fe mi
(Because He loves me)
— tori, pe O femi
(because He loves me)
Olu laanu mi,
(God shows me mercy)
— tori, p’O femi
— (because He loves me)
Ayomide,
(My joy is here)
— tori, p’O femi
(because He loves me)
Ayomikun,
(My joy is full)
— tori, p’O femi
(because He loves me)
Iyanuoluwa po o
(His wonders are numerous)
— tori, p’O femi
(because He loves me)
Tori p’O femi ye
(Because He loves me)
— tori, p’O femi
— (because He loves me)
Nitori p’O femi o ye ye
(Because He loves me)
— tori, p’O femi
— (because He loves me)

 

Chorus
Ati damilare, `Modupeoluwa,
(I am vindicated, Thank You Lord)

O bunkun Ola mi, tori pe O femi
(He keeps blessing me, because He loves me)

Baba Mimo O se, mo yin O l’ogo o Baba
(Thank You Holy Father, I glorify You Father)
— O seun, O se
— (Thank You, Thank You)
Eni to ba mo ‘nu ro, o ye ko m’ope da
(A thinker is a thanks-giver)
— O seun, O se
— (Thank You, Thank You)
Baba Mimo O se, mo f’ope fun O
(Thank You Holy Father, again I say thank You)
— O seun, O se
(Thank You, Thank You)
Iyin ogo ni t’ire, a to ba j’aye o
(You deserve all glory, Reigning King)
— O seun, O se
(Thank You, Thank You)
Nigbat’ oro ba d’oju ru, Iwo l’ alaa tunse
(At times of confusion, You set the course right)
— O seun, O se
(Thank You, Thank You)
Olu to s’ona, awon to ng ba rin ninu Emi
(You order the steps of those who walk with You in spirit)
— O seun, O se
(Thank You, Thank You)
Ta lo ye ka f’iyin fun , biko ba se Oluwa,
(Who deserves our praise, none other than our Lord)
— O seun, O se
(Thank You, Thank You)
Oluwa awon omo ogun
(The Lord of warriors)
— O seun, O se
— (Thank You, Thank You)
Ari iro ala Olorun Moose
(Dream giver and interpreter, God of Moses)
— O seun, O se
— (Thank You, Thank You)
Okan soso ajanaku o, ti ng m’igbo kiji kiji
(The only mighty one, who can contend with You)
— O seun, O se
— (Thank You, Thank You)
Oluwa mi seun, Tori p’O femi
(My God is good, because He loves me)

Eyin ara ninu Oluwa,
(O ye brethren in the Lord)
— E jo, e jo
— (Dance, dance)
Ki lo de t’e fa’ju ro,
(Why are you looking morose)
— E jo, e jo
(Dance, dance)
Ti e o bere mujo,
(Why are you not dancing)
— E jo, e jo
(Dance, dance)
Tie o ma miliki lo
(Why are you not felicitating)
— E jo, e jo
(Dance, dance)
Ab’Oluwa o seun ni,
(Has God not been good to you)
— E jo, e jo
(Dance, dance)
E ja ka f’imo ore han.
(Let’s show Him our gratitude)
— E jo, e jo
(Dance, dance)

Baba O se
(Thank You Father)
— O se
(Thank You)
Jesu O se
(Thank You Jesus)
— O se
(Thank You)
Olorun Mimo
(Holy God)
— O se
(Thank You)
Oyigiyigi
(Omnipotent God)
— O se
(Thank You)
Elerunihin
(One who’s fearful in praises)
— O se
(Thank You)
Awi mayehun
(The unfailing God)
— O se
(Thank You)
Eledumare
(God Almighty)
— O se
(Thank You)
Alagbada Ina
(One with fiery garments)
— O se
(Thank You)
Akoda Aye
(The first among all things)
— O se
(Thank You)
A seda Orun
(The creator of heaven)
— O se
(Thank You)
Alpha et Omega
(Alpha and Omega)
— O se
(Thank You)
Metalokan ijinle ife,
(Holy Trinity, Agape lover)
— Baba Omo Emimimo
(Father, Son and Holy Spirit)
Mimo Mimo Mimo,
(Holy, Holy, Holy)
— Oluwa Olorun Eledumare Oba
(Lord God Almighty King)

Oba to da aye,
(Creator of the universe)
— Ohun gbogbo ni sise
— (Nothing is impossible)
Mimo Mimo ninu Ola nla,
(Holy Holy Holy in majesty)
— Ko s’eni bi ire laye
— (There’s none like you on earth)
A gbekele O,
(We trust in You)
— Maje k’oju ti wa
— (Let us not be shamed)
A ni igbagbo ninu Re o,
(We have faith in You)
— Iwo ni Olorun,
— (You alone are God)
Imole laarin okunkun aye,
(The light in darkness)
— Ma se amona wa
— (Light our path)

Eyin ara ninu Oluwa,
(Brethren in the Lord)
Ki lo ye Oga Ogo
(What’s due the King of Glory)
Ki lo ye Atobiju,
(What’s due the Almighty)
Ki lo ye Jesu wa
(What’s due our Jesus)
Kilo ye Baba Mimo
(What’s due The Holy Father)
Niwaju ite Re
(In His Throne)

Mimo Mimo, Mimo Mimo,
(Holy Holy, Holy Holy)
Mimo Mimo lo ye O
(Holy Holy befits You)
Iwo la ba ma f’iyin fun
(Unto You belongs all glory)
Olorun Edumare
(The only wise God)

 

 

Legend
English translation in italics


Added by

admin

SHARE

ADVERTISEMENT

VIDEO

Skip to content